StokerKontrol 4.0

Woody 10 kw. Black star 20 160 m2 v6.74