StokerKontrol 4.0

10 kw 1016 semi 138 m2 v10.0527